This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

StichtingAkte1

From

Revision as of 20:03, 24 December 2010 by Zeno (Talk | contribs) (Created page with "Heden.. <nowiki>Verschenen voor mij, [naam notaris], plaats:</nowiki> <nowiki>[Persoon 1, geboren te.. ]</nowiki> De comparenaten verklaren bij deze akte een stichting op te...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Heden..

Verschenen voor mij, [naam notaris], plaats:

[Persoon 1, geboren te.. ]


De comparenaten verklaren bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam en Zetel:

Artikel 1

De stichting draagt de naan: [Stichting ….], de stichting heeft haar zetel te [Plaats]


Doel:

Artikel 2

De stichting is opgericht ten behoeve van het vervullen van educatief, wetenschappelijk en maatschappelijk nut en ondersteunt de deelnemer alsmede het algemene publiek door onder andere het:

 • Faciliteren van ontmoetingsruimte en projectruimte voor onderzoekers en hobbyisten op het gebied van technische innovaties, mechanische werken, creatieve initiatieven en gerelateerde activiteiten.
 • Faciliteren van apparatuur en gereedschap ter ondersteuning van dergelijke projecten
 • Organiseren van lezingen, workshops en bijeenkomsten alsmede het delen van resultaten van de ontplooide initiatieven met het algemene publiek

En voorts alles wat in de ruime zijn des woords als zodanig onder voornoemde doelstellingen valt.

Voormelde doelstelling is ten behoeve van de deelnemers en het algemene publiek

Vermogen

Artilek 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • Vergoedingen
 • subsidies en donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • alle andere verkrijgingen en baten

Bestuur

Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat ui teminste drie (3) leden en maximaal negen (9) natuurlijk personen en wordk voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden word met inachtnemen vna het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld, de voorzitter kan geen tweede functie vervullen binnen het bestuur. Het bestuur is bevoegd om uit haar midden te benomene een vice-voorzitter, tweede secretaris en/of tweede penningmeester.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee (2) jaar, doch zijn direct herkiesbaar.In afwijking van het vorenstaande kunnen de eerste bestuurders van de stichting voor een langere of kortere perioden van twee jaar (2) worden benoemd. Bij het onststaan van een (of meer) vacatures(s) in het bestuur, zulle de overblijvende bestuursleden met algemeen stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurlid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benomeing van een (of meer) opvolger(s)Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te evniger tijd alle bestuurslezen mochten tomen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie
 4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het einige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamhdede. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergadering en bestuursbesluiten

Artikel 5

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland. Ook buiten Nederland kunnen vergaderingen gehouden worden , indien de meerderheid van de zittende bestuurders hieraan goedkeuring hebben verleend.
 2. Ieder kalenderjaar word teminste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts tlkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder naukeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dan de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na vhet verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering tijeen te roepen met inachtnemen van de vereiste formalitietien.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde door de secretaris, teminste zeven dagen tevoeren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepings brieven.
 5. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten menste zeven dagen tevoeren, de dag van de oproeping en die van de vergaderign niet megerekend, door middel van een oproepingsbrief, dan wel via elektrnische mail (e-mail)
 6. Zoland in een bestuursvergadering alle in funcie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergadering worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid wijd de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezidgen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, dien in vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderhied zijnder in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen odner overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex of telefax hun mening uiten. Van een aldus genomen besluit word onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ider bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stemVoorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid de geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergaderign geschiede mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.Schriftelijke stemming geschied bij ondergetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
 15. Ieder bestuurslid heeft het recht om een onderwerp op de agenda te doen plaatsen, ook staande de vergadering. Over dit onderwerp kan echter alleen een rechtsgeldig besluit worden genomen indien alle bestuursleden ten vergadering aanwezig zijn.

Bestuursbevoegheid

Artikel 6

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemdign en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 4. De hiervoor onder sub 2 en 3 genoemde besluiten kunnen uitsluitend worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, welke functie hebben van voorzitter, secretaris en/of penningmeester.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overigen bestuursleden, alsmede bij ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 boek 2 van het burgerlijk wetboek.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratieve te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit ten alle tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande ledeen bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdraager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Deelnemers

Artikel 10

 1. Deelnemers kunnen zijn die natuurlijke personen en/of rechtspersonen, die inhoudelijk en/of zakelijk belang hebben bij fo in de stichtign.
 2. Deelnemenr worden als zodanig na hun voorafgaande schriftelijke toestemming of op hun schriftelijk verzoek om als deelnemer te worden toegelaten door het bestuur benoemd; heb bestuur is vrij in zijn benoeming van deelnemenrs.
 3. Bestuurders zijn gedurende de periode dat zij betuurder zijn, van rechtwege deelnemen.
 4. Deelnemers houden op deelnemer te zijn:
  • door hun schriftelijke opzegging aan het bestuur.
  • Door hun overlijden of ophouden te bestaan.
  • Door ontslag als deelnemer door het bestuur.
  • Indien zij een achterstand hebben van meer dan drie (3) maanden in de betaling van de hierna onder genoemde maandelijkse bedragen.
 1. Het bestuur kan van de deelnemers een maandelijkse bijdrage verlangen. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur, na voorgaand advies van de vergadering van deelnemers, vastgesteld.
 2. De deelnemers hebben geen andere rechten dan in artikel 10 en 11 van deze statuten vermeld. Aangezien een stichting geen leden kan hebben, worden de deelnemers ook niet als lezen van de stichting beschouwd.

Vergadering van deelnemers

Artikel 11

 1. Het bestuur roept minste een maal pwr jaar een vergadering van deelnemers bijeen.
 2. Tot de vergadering van deelnemers hebben toegang de deelnemers alsmede de bestuurders.
 3. De vergadering van deelnemers wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of – bij zijn afwezigheid door een andere aanwezige bestuurder.
 4. Alle deelnemers hebben in de vergadering van deelnemers stemrecht. Iedere deelnemer brengt een stem uit. Deelnemers kunnen zicht door middel van een schriftelijke volmacht aan een deelnemer ter vergadering doen verantwoordingen. Een deelnemer kan voor ten hoogste twee andere deelnemers als gevolmachtigde optreden.
 5. Deelnemers mogen indien er een vacature in het bestuur is kandidaat-bestuurders aandragen aan het bestuur. Het bestuur is echter steeds bevoegd buiten deze kandidaatstelling om bestuurders te benoemen.
 6. De vergadering van deelnemers heeft voorts de bevoegdheid:
 • om over alles wat de stichting en haar activiteiten betreft, informatie aan het bestuur te vragen;
 • het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.
 1. De vergadering van deelnemers word geleid door de voorzitter van ht bestuur of bij zijn afwezigheid, door een andere aanwezige bestuurder.
 2. De vergadering van deelnemers heeft geen andere rechten dan in artikel 10 en 11 van deze statuten zijn vermeld. De deelnemers en de vergadering van deelnemers zijn de de zijn van de wet geen organen van de stichting

Reglement

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin dei onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te alle tijden bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op vaststelling, wijziging en opheffing van reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing

Statutenwijziging

Artikel 13

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.Het besluit daartoe moet worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van de bestuursleden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 14

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbiding is het epaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 13 lid 3
 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder de berusting van de door vereffenaars aangewezen persoon.
 6. Op de vereffening zijn overrigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepaling

Artikel 15

 1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk word in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, waaronder ook behoort elektronische mail (e-mail)
 3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend elf (31/12/2011)

Slotverklaring

 1. Ten slotte verklaren de comparanten dat bij de oprichting:
 2. het bestuur bestaat uit xxx bestuurders.
 3. Voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achte rhun naam vermelde functie
 1. persoon een, voormoemd, als voorzitter
 2. persoon twee, voormoemd, als penningmeester
 3. persoon drie, voormoemd, als secretaris
 1. gebruikmakende van

Adres van de stichting

Het eerste adres van de stichting zal zijn: